23.06.2011

Ehkäisevä päihdetyö on käytännön toimia, ei juhlapuheita

Vantaan kaupungin Ehkäisevän päihdetyön yksikön vappuviikolla järjestämässä tempauksessa heräteltiin vantaalaisia pohtimaan omaa alkoholinkäyttöään lasten seurassa.

Ehkäisevän päihdetyön yksikön työntekijät ja Pakkalan, Mikkolan, Hiekkaharjun Nuorisotila 36:n, Myyrmäen Arkin ja Korson nuorisotilan nuorisotyöntekijät jalkautuivat kaupunkilaisten pariin mm. Tikkurilan kirjastoon, Tammiston Citymarketiin, Korsoon sekä Mikkolan ostoskeskukseen keskustelemaan ohikulkijoiden kanssa ja jakamaan tietoa. Vantaan kaupungin nuorisotilojen ohjaajat osallistuivat omalta osaltaan tempaukseen järjestämällä alkoholiaiheisia katugallupeja nuorisotilojen läheisyydessä. Tempauksen yhteydessä järjestettyyn katugallupkyselyyn saatiin yhteensä reilut 300 vastausta.

Tikkurilan kirjaston aulassa päivystäneiden Sanna Martikaisen ja Noora Paakin mukaan tempaus otettiin hyvin vastaan. Herättelevä kysymys: ”Mitä mieltä olet alkoholin käytöstä lasten seurassa?” synnytti pohdintaa ja keskustelua. Moni piti hyvänä sitä, että hankala ja ehkä arkakin aihe nostettiin avoimesti keskusteluun ja samalla ”pakotettiin” omaehtoiseen pohdintaan. Monen kirjastokäyntinsä ohessa kampanjapisteessä pistäytyneen äidin tai isän ensireaktio kysymykseen oli: ”Ei missään tapauksessa”. Toisten mielestä taas sivistynyt alkoholinkäyttö voidaan sallia: ”Voihan muutaman ottaa”.

Ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Sanna Martikainen (vasemmalla) ja kouluttaja Noora Paakki Vantaan Ehkäisevän päihdetyön yksiköstä.

Muodit vaihtuvat päihdemaailmassakin

Kouluterveyskyselyn kautta saadaan arvokasta tietoa siitä, mikä päihde kulloinkin on vahvimmin tapetilla. Nuorisotyöntekijät seuraavat myös aitiopaikalta nuorten elämää ja päihdekokeiluja. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kannabiksen käyttö nostaa päätään. 

Huolta herättää myös nuorten lisääntynyt pelaaminen. Tietoa pelaamiseen liittyvistä haitoista onkin Ehkäisevän päihdetyön yksikössä nähty tarpeelliseksi antaa jo alakouluikäisille eli 1-, 3- ja 5-luokkalaisille. Vanhempainillat tarjoavat oivallisen tilaisuuden välittää tietoa nuorten vanhemmille sekä keskustella vaikeistakin asioista. Tavoitteena on puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ongelmiin ennen kuin ne ehtivät paisua hallitsemattomiksi.

Vuorovaikutteisuutta ”valistustätien” sijaan 

Ehkäisevän päihdetyön yksikön vuoden 2011 teemana ovat pelaaminen ja vanhemmuus. Päihdepalveluissa kiinnitetään entistä enemmän huomiota vanhemmuuteen. Tapaamisten yhteydessä asiakkailta kysytäänkin aikaisempaa useammin myös lasten tilanteesta ja heidän voinnistaan. Kun vanhemmilta kysytään, minkälainen alkoholinkäyttö on haitatonta lapsen näkökulmasta, saadaan monenlaisia vastauksia. Erityisen monitulkintainen aihe on alkoholin välittäminen alaikäiselle. Moni kokee hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi sen, että ostaa lapselleen alkoholijuomia. Näin ajatellaan että pystytään suojelemaan lasta paremmin kun ”tiedetään” mitä lapsi juo. 

Nuoret eivät kaipaa ”tätejä valistamaan” vaan haluavat itse osallistua ja vaikuttaa heihin itseensä kohdistuvan päihdemateriaalin suunnitteluun. Videot, internet ja sosiaalinen media ovat luontaisia ja tuttuja kanavia, jotka mahdollistavat myös vuorovaikutteisuuden. Nuoret havainnoivat myös tarkasti ympäristöään ja huomaavat alkoholimainokset, joiden välittämä sanoma myös usein puree nuoriin.

Kohderyhmä vauvasta vaariin 

Vantaan ehkäisevän päihdetyön yksikön kohderyhmä on laaja: koko väestö mutta erityisesti lapset ja nuoret. Ehkäisevän päihdetyön tavoitteena on – nimensä mukaisesti – edistää päihteettömiä elämäntapoja ja ehkäistä päihdehaittoja. Työkenttä kattaa kaikki saatavilla olevat päihteet alkoholista huumausaineisiin ja siltä väliltä. Eri kohderyhmille tarjotaan erilaisia vaikuttamiskeinoja: perinteistä tiedottamista kuten painettua materiaalia, koulutuksia ja materiaalisalkkuja nuorten parissa työskentelevien käyttöön. Vappuviikon tempaus oli puolestaan hyvä esimerkki kaupunkilaisten parissa tehtävästä käytännön työstä. 

Lasten seurassa –ohjelma tukee ehkäisevän päihdetyön tavoitteita

Alkoholin haitalliseen käyttöön halutaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa. Ehkäisevän päihdetyön yksikkö järjestää kaupungin työntekijöiden työn tukemiseksi koulutuksia mm. alkoholinkäytön varhaisesta puheeksiottamisesta. Näissä koulutuksissa suositellaan käytettäväksi mm. Audit 10 –testiä, jonka avulla on helppo kartoittaa omaa alkoholinkäyttöään. Ehkäisevän päihdetyön ammattilaiset ovat kokeneet myös Lasten seurassa 10-kysymystä alkoholinkäytöstä -esitteen hyödylliseksi työssään. Julkaisu onkin laajalti käytössä Vantaan päihdepalvelujen yksiköissä. Vantaalaisen Hyvä mieli -hankkeen kautta esitettä on jaettu satoja kappaleita Vantaan terveysasemille.

Ehkäisevän päihdetyön yksikkö aikoo hyödyntää myös toukokuussa tv:ssä esillä ollutta Alkon välittämiseen liittyvää tv-kampanjaa. Yhteistyöstä on saatu hyviä kokemuksia ja sitä jatketaankin mielellään myös tulevaisuudessa.

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös