22.03.2013

Vanhemmat alkoholin ostajina ja tarjoajina

Vastuulliseen vanhemmuuteen alkoholiasioissa kuuluu, että alaikäisille nuorille ei osteta eikä tarjota alkoholia. Lasten seurassa -ohjelman viesteissä on korostettu, että ”alkoholi kuuluu vasta aikuisuuteen, ei alle 18 -vuotiaiden elämään – tutkittu tosiseikka on, että mitä myöhemmin nuori aloittaa alkoholikokeilut, sen vähemmän hänelle tulee sen kanssa ongelmia vastaisuudessa” ja että ”jokaisen nuoresta välittävän aikuisen pitäisi olla tarjoamatta alkoholijuomia edes täysi-ikäisyyttä lähestyvälle nuorelle”.

Vanhempien ostojen ja tarjoamisen merkityksestä 15–16-vuotiaiden nuorten alkoholinkäytössä on saatu tietoa muun muassa vuodesta 1995 alkaen neljän vuoden välein tehdyistä eurooppalaisista koululaistutkimuksista (ESPAD). Niissä on tiedusteltu alkoholin hankintatapaa viimeisimmällä käyttökerralla. Ylivoimaisesti tärkein asema alkoholin saamisessa on ollut kavereilla ja sisaruksilla. Viimeisimmässä, vuoden 2011 tutkimuksessa 42 prosenttia vastaajista ilmoitti, että ”sisarukset tai kaverit ostivat”, ja 28 prosenttia vastaajista, että ”sisarukset tai kaverit tarjosivat”. Isän ja äidin osuus alkoholin saamisessa selviää seuraavasta taulukosta, jossa on ilmoitettu "isä tai äiti osti"- ja "isä tai äiti tarjosi" -vaihtoehdot ilmoittaneiden vastaajien osuudet prosentteina kaikista vastaajista vuosien 1995–2011 ESPAD-tutkimuksissa:

  1995 1999 2003 2007 2011
Isä tai äiti osti - 11 8 7 6
Isä tai äiti tarjosi 18 9 10 11 12

Isän tai äidin ostamisen maininneiden osuus on vuodesta 1999 vuoteen 2011 miltei puolittunut. Isän tai äidin tarjoamien alkoholijuomien maininneiden osuus on sen sijaan hieman kasvanut vuodesta 1999 vuoteen 2011. Kun vielä vuosituhannen vaihteen tienoilla isän tai äidin ostamisilla ja tarjoamisilla oli jokseenkin yhtä suuri merkitys, vuonna 2011 tarjoaminen oli kaksi kertaa yleisempää kuin ostaminen.

Isän tai äidin ostamisen merkitysten pienenemisestä kertovat luvut heijastavat alaikäisille ostamisesta jo pidempään käytyä kriittistä keskustelua. Useimmat vanhemmat ovat jo ilman erityistä lisävalistustakin ymmärtäneet, että vanhempien ostamat alkoholijuomat eivät sulje pois muita hankintakanavia, vaan ovat lisäämässä nuorten kuluttamaa alkoholimäärää.

Alaikäisille tarjoamista keskustelu tai valistus ei sen sijaan ole onnistunut kyseenalaistamaan ainakaan siinä määrin, että se näkyisi ESPAD -tutkimuksen lukujen pienenemisenä. Meillä vanhemmilla näyttää olevan vakaa usko siihen, että lapset voidaan kouluttaa alkoholin järkeviksi kohtuukäyttäjiksi.

Ostamisen ja tarjoamisen aseman erisuuntainen kehitys voi siis liittyä vanhempien niille antamiin merkityksiin. Esimerkiksi Lasten seurassa -ohjelman verkkosivuille lähetettyjen puheenvuorojen perusteella alaikäisille tarjoaminen näyttää liittyvän vanhempien pyrkimykseen ”kasvattaa” nuoria suhtautumaan luontevasti alkoholiin. Ostamiselle annettu merkitys – sillä pyritään vähentämään nuoren tarvetta hankkia alkoholia muualta – kestää ehkä kasvatuksellista perustelua heikommin. Alkoholijuomien ostaminen alaikäiselle saatetaan kokea suuremmaksi valinnaksi kuin alkoholijuomien tarjoaminen nuorelle esimerkiksi perheaterian yhteydessä.

Tässä siis olemme. Mitähän näyttää ESPAD tutkimus vuonna 2015? Jäämme odottamaan.

Matti Piispa
tutkija, THL

Takaisin Takaisin ylös
Takaisin ylös